Društvo Civilna iniciativa za Lipico

Sežana, 16.5.2018

 

Dne 16.5.2018 je organizirala Civilna iniciativa za Lipico razpravo Kobilarna Lipica danes in jutri. Razprave so se udeležili predstavniki kraških občin, predstavniki političnih strank, ki nastopajo na letišnjih volitvah in kandidati za poslance na letošnjih državnozborskih volitvah.
Vabilu se niso odzvali ostali člani Sveta Kobilarne Lipice - predstavniki ministrstev, vodstvo Kobilarne Lipice in sredstva javnega obveščanja.

SKLEPI:

 • Kobilarna Lipica, kot kulturno zgodovinski spomenik nacionalnega pomena in tudi ostala naravna in kulturna dediščina Slovenije, mora postati skupna skrb vseh političnih strank.
 • Nujo je skupno ukrepanje za ohranitev dediščine za bodoče generacije in s tem narodne identitete.
 • Pred letom 1991 je Kobilarna Lipica živela z okoljem in s kadrovsko ter finančno podporo. Pripadnost prebivalstva do Lipice je bila velika. Po letu 1991 je način vodenja Kobilarne šel v smeri njenega zapiranja, kar se kaže v stagnaciji števila obiskovalcev in nazadovanju  na vseh področjih. Velika pripadnost Lipici je splahnela.
 • V sedanjem Zakonu o Kobilarni Lipica je integrirana vsebina Ministrstva za kmetijsktvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstva za kulturo. Med nijimi ni horizontalne povezave, kar se odraža v nepoznavanju problemnov,formalnem potrjevanju tekočih nalog. Brez odgovornosti in brez dolgoročne vizije, je tak način delovanja neproduktiven.
 • Centralizem in diktat s pozicije oblasti ignorira lokalno skupnost in ne prisprva k razvoju. Nujno je spremeniti upravljanje in vodenje nacionalnih spomenikov z bogato naravno in kulturno dediščino in jih zaupati lokalnim skupnostim.

Brez vpetosti dediščine Kobilarne Lipice v destinacijo KRASA ne bo napredka. Razvoj turističnega gospodarstva temelji na sinergijskih učinkih destinacije.

 • Zavzemali se bomo za sistemske spremembe na področju zakonodaje, kjer bo skrb za vodenje in gospodarjenje slonela pretežno na kadrih iz lokalne skupnosti na vodstvenih mestih. S tem bo vzpostavljen živ interes za odgovorno vodenje. Kadri vpeti v okolje so garant za uspešno poslovanje. Sistem nadzora mora dobiti povsem novo vlogo.
 • Skrb za naravno in kulturno dediščino Slovenije naj postane sestavni del programa vseh političnih strank in naj dobi mesto tudi v koalicijski pogodbi nove vlade.
 • Z desetletji učenja veščin dresure do najvišjega nivoja, ki predstavlja umetnost, je Kobilarna Lipica ustvarila ugled in promocijo v svetu. Današnje stanje je zaskrbljujoče. Vodstvo Kobilarne je po metodi šikiniranja in mobinga odpustilo domače trenerje. Prvič v zgodovini je Lipica brez domačih trenerjev. Prenos znanj na mlajše generacije je ogrožen. Ravnanje s starejšimi izšolanimi konji, ki so nosilci dresurnega programa je neustrezno. Sledila bo generacijska praznina. Strokovno delo je na zelo nizkem nivoju. Ogrožena je osnovna dejavnost selekcija in genetika. Uničuje se osnovna dediščina Kobilarne, ki sloni na Lipicancih. Zakaj pristojna ministrstva ne ukrepajo?
 • Zahtevamo šolanje lastnega kadra. Obdobje samoukov je mimo. Brez profesionalnega šolanja lastnega kadra jahačev in trenerjev ni mogoč razvoj Kobilarne Lipice in valorizacija dediščine.
 • Vodstvo Kobilarne je pogodbeno angažiralo trenerja iz Francije, ki je brez referenc za učenje elementov klasične dresure do najvišjih nivojev, to kar Lipica potrebuje in kar daje vrednost Lipicancev.
 • Vodstvo Kobilarne predstavlja trenerja kot nosilca nove vizije, ter oznanja nove prijeme na področju selekcije in genetike. Vse to se dogaja brez sodelovanja stroke, ki pasivno opazuje nastajanje škode.
 • V pobudi za zaščito nesnovne dediščine vzreje in reje Lipicancev so se v Lipici zavezali klasični dresuri do najvišjega nivoja in k Lipiški jahalni šoli. V praksi pa se dela povsem drugače in na nizkem nivoju. Gre za dve podobi Lipice. Kako bomo to pojasnili mednarodni strokovni javnosti, ki od matične kobilarne pričakuje vrhunske rezultate.
 • Zakaj se vse to dogaja v Kobilarni Lipica, kakšni interesi so v ozadju? Zakaj se vse to  dopušča in kdo se v to vpleta?
 • Trener iz Francije izvaja cirkuško točko s konji, ki niso Lipicanci, v javnosti pa se predstavljajo kot Lipicanci. To je laganje in ponižanje ugleda Kobilarne Lipice. Kdo to dopušča in kdo bo za to odgovoren?
 • Zaradi nesposobnosti zahtevamo takojšnjo prekinitev pogodbe s trenerjem iz Francije, ki znaša 200.000,00 EUR letno.
 • Istočasno naj pristojni odstavijo direktorico Kobilarne in vodjo konjereje in konjeništva (nestrokovne odločitve direktorice, samovolja, neustrezno vodenje, mobing, slabo komuniciranje in gospodarjenje, povzročanje stroškov, zavajanje javnosti, uničevanje dediščine – veščin dresure).
 • Veliko nezadovoljstva povzroča nabava sena od okoliških kmetov zaradi birokratskega razumevanja.
 • Od nekdaj je Lipica odkupovala seno od okoliških kmetov. Sistem javnih naročil je to prakso prekinil. Birokratski pristop do kmetovalcev je ustvaril veliko nejevolje in nezaupanja. V letu 2017/2018 je morala Kobilarna kupovati seno v Italiji, kar se v zgodovini Lipice še ni zgodilo. Bližnji kmetje pa prodajajo seno kmetom na italijansko stran. Vodstvo Kobilarne plačuje pravne strokovnjake namesto, da bi s kmetovalci sklenili dolgoročne kooperacijske pogodbe po načelu znan proizvajalec, znane količine in kakovost, za znanega naročnika.
 • Dostop iz Sežane v Lipico je vedno potekal dvosmerno. Samovoljna ureditev enosmernega prometa po nepotrebnem razburja domačine. Način reševanja tega problema je še eden od načinov nagajanja okolju in izražanja samovolje direktorice ob asistenci lastnikov Kobilarne.
 • S sklepi bomo seznanili občinske svete občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Sežana in jih objavili v občinskih glasilih omenjenih občin. Sklepe bomo poslali vsem strankam in njihovim poslancem Državnega zbora. Povezali se bomo z mandatarjem za sestavo nove vlade in dali predloge k koalicijski pogodbi. S sklepi bomo seznanili predsednika in ministre nove vlade.
 • Nadaljevali bomo z obveščanjem javnosti. Želimo prekiniti obdobje, ko se je v samostojni Sloveniji zamenjalo 12 direktorjev. Kobilarna Lipica rabi gospodarno in transparentno vodenje.

 

Predsednik Civilne iniciative za Lipico
Doc. dr. Stanislav Renčelj

 

< Na vrh