PETICIJA ZA LIPICO

 

S SVOJIM PODPISOM DAJEM PODPORO CIVILNI INICIATIVI »ZA LIPICO« PRI NJENIH NAPORIH ZA ZAGOTOVITEV USTREZNIH POGOJEV ZA HITREJŠI RAZVOJ KOBILARNE LIPICA, ZA UREDITEV RAZMER V TEJ USTANOVI, ZA SODELOVANJE LOKALNIH SKUPNOSTI IN ZAPOSLENIH PRI UPRAVLJANJU S KOBILARNO IN ZA SPOŠTOVANJE TRADICIJ »LIPIŠKE ŠOLE KLASIČNEGA JAHANJA.

 

1.

Kobilarna Lipica, kot kulturni spomenik državnega pomena, je nedeljiva celota, ki potrebuje enotno vodenje in strokovno upravljanje. Vsled objektivnih danosti, in podedovanih značilnosti vzreje konj pasme LIPICANEC ter Lipiške šole klasičnega jahanja, mora Lipica postati vrhunski konjerejski in konjeniški center.

2.

Dosega tega cilja je pogojena z nadaljevanjem vzreje konj baročnega tipa, ki najbolj ustreza Lipiški šoli klasičnega jahanja Zagotoviti moramo stalno izboljšanje genetskega materiala in zadostnega generacijskega prirastka, ki bo omogočal pomlajevanje črede žrebcev sposobnih za izvajanje Lipiške šole klasičnega jahanja, konj primernih za dresuro, vožnjo, kot tudi konj za turistično jahanje.
Lipiška šola klasičnega jahanja je nedotakljiva intelektualna lastnina Lipice, ki zahteva posebno zakonsko varstvo.
Nadgradnja navedenih osnovnih ciljev pomeni umestitev Kobilarne Lipica na zemljevid svetovnih strokovnih institucij s področja konjereje in konjeništva. Kobilarna mora razvijati rejski program z Združenjem rejcev Lipicancev v Sloveniji in imeti vodilno vlogo v svetovnem združenju Lipicancev.

3.

Nasprotujemo sedanjim razmeram v Lipici, zlasti na področju dela s konji in načinom prikazovanja Lipiške šole klasičnega dresurnega jahanja. Zahtevamo, da se prekine pogodba z tujim trenerjem. Njegov način dela pomeni odmik od klasične šole jahanja. Sedanje vodstvo Kobilarne je poskrbelo, da je Lipica brez lastnih domačih trenerjev.
Zahtevamo, da se nadaljuje šolanje konj z domačim trenerskim kadrom in drugimi slovenskimi strokovnjaki s tega področja ter ob strokovnem sodelovanju vrhunskih trenerjev iz Avstrije (Dunaj) in Nemčije, ki obvladajo klasično dresuro. Elemente Lipiške šole klasičnega dresurnega jahanja, ki temelji na elementih Španske jahalne šole, naj se zapiše v učbenik, ki bo temelj za Lipiško šolo klasičnega jahanja, in mora biti osnova delovanja v Lipici. Ta del Kobilarne Lipice morajo voditi strokovnjaki, ki ne smejo biti odvisni od vsakokratnih vodstev Kobilarne.
Nujno je potrebno zakonsko zaščititi Lipiško šolo klasičnega jahanja, da vsakokratno vodstvo Kobilarne, ne bo moglo in smelo posegati v proces treniranja in spreminjanja elementov te šole.

4.

Poleg izjemne kulturne krajine in konj so zaposleni v Kobilarni pomemben faktor razvoja. Nujna je njihova vključenost v upravljanje. Primerno nagrajevanje, red in delovna disciplina, so nepogrešljiv dejavnik, brez katerega bodo vsa vlaganja v infrastrukturo zaman in Lipica ne bo nikoli na dobrem glasu. Sedanjo Lipico in njen sloves, so zgradile generacije od leta 1947 dalje. Večinoma so bili to domači ljudje s Krasa in Brkinov. Njim gredo vse  zasluge za dosedanji razvoj in na tem spoznanju mora biti grajeno prijazno delovno okolje.
Vodenje Kobilarne Lipice in politika zaposlovanja je odtujena od okolja. Zavzemamo se za vključitev vodstvenih kadrov iz okolja ter za lastno vzgojo kadrov za delo s konji in kadrov za gostinsko turistično ponudbo.

5.

Kobilarna Lipica je zaradi pedološke podlage oaza sredi Krasa. Sestava tal in podnebne razmere omogočajo pestro rast trav, detelj in zelišč. Lasten pridelek kakovostne krme in paše ima skozi stoletja pomembno vlogo pri vzreji vzdržljivih in temperamentnih Lipicancev.
S povečanjem črede je Kobilarna Lipica začela dokupovati seno od okoliških kmetov. Seno je     pridelano na travnikih z enakim sestavom tal in rastiščem trav, detelj in zelišč. Matična čreda avtohtonih Lipicancev, ki predstavlja nacionalno dediščino in ponos, je stoletja živela od krme znanega sestava in kakovosti.
Prekinitev odkupa sena od okoliških kmetov in dokup iz ostalih območij izven Krasa ter uvoz iz Italije je neodgovorno početje in ignoriranje okolja.
Zahtevamo sklenitev dolgoročnih kooperacijskih pogodb z okoliškimi kmeti, tradicionalnimi dobavitelji sena po načelu znan izvor, znane količine in kakovost, ter s trajnim poslovnim odnosom Kobilarne do naročene proizvodnje.

6.

Vzdrževanje in negovanje zavarovanega območja naravne in kulturne krajine in nepremičnin ne sme postati ovira za vzdržen turistični razvoj Kobilarne.
Zahtevamo pospešitev izdelave vseh manjkajočih dokumentov, ki opredeljujejo ravnanje znotraj Lipice in na območju, ki obkroža Kobilarno Lipico. Občina Sežana naj pospeši izdelavo občinskega prostorskega plana.
Zahtevamo, da se Kobilarna Lipica odpre do okolja in takoj ponovno uvede dvosmerni promet skozi drevored, ki povezuje Sežano z Lipico.                                                           

7.

Obnova objektov in razvoj dejavnosti, namenjenih turistični ponudbi je sestavni del razvoja Kobilarne. Ožja in širša lokalna skupnost pričakuje, da ta postane pomemben razvojni dejavnik na področju turizma Krasa in Brkinov ter celotne Slovenije.
Bolj naj se izkoristi in promovira umetniška zbirka del Avgusta Černigoja, ki je izjemen kulturni spomenik svetovnega pomena. Z zbirko del tega pomembnega umetnika, so ustvarjene možnosti, da  se Lipica uveljavi v svetovni sferi konstruktivizma.

Prenova hotelov v Lipici naj prispeva k dopolnitvi osnovne ponudbe, ki jo sestavljajo Lipicanci; čreda, program klasične dresure in vožnja vpreg. Lipica se mora vključiti v turistično destinacijo KRAS in s tem obogatiti svojo ponudbo zanimivo za domače in tuje tržišče.

Upravni odbor Civilne iniciative za Lipico

 

word Izpolni pristopno izjavo!

 

< Na vrh